28 มกราคม 2551

รถจักรยานยนต์HONDA

ไม่มีความคิดเห็น:

ปรัชญาของHONDA

ปรัชญาฮอนด้า(HONDA)
ความเชื่อพื้นฐานของเราเคารพความเป็นปัจเจกชนและความยินดี 3 ประการ
หลักการของฮอนด้า ด้วยการรักษามุมมองที่เป็นสากล เราได้อุทิศตนเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด แต่ยังมีราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก
นโยบายการจัดการของฮอนด้า - ก้าวไปด้วยความทะเยอทะยานและความกระฉับกระเฉงเสมอ - เคารพหลักทฤษฎีที่มีเหตุผล พัฒนาความคิดใหม่ ๆ และใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - สนุกกับงานของตนเอง และสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ - พยายามปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกันอยู่เสมอ - ใส่ใจต่อคุณค่าของการวิจัยและทุ่มเทในการทำงานให้สำเร็จ
โครงสร้างปรัชญาฮอนด้า "แต่ละบริษัทอาจสร้างปรัชญาของตนเองขึ้นมา ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของธุรกิจได้ บนความเชื่อพื้นฐานของเรา หลักการของฮอนด้า และนโยบายการจัดการของฮอนด้า
หลักการของฮอนด้า จุดประสงค์และสาเหตุของการคงอยู่ของกลุ่มฮอนด้า เป็นหัวใจของปรัชญา ความเชื่อพื้นฐานของเรา แนวทางสำหรับพนักงาน ตามความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในแต่ละวันของตน ตนโยบายการจัดการของฮอนด้า
ความเชื้อพื้นฐานของเรา หัวใจของปรัชญาของฮอนด้า คือ หลักการของบริษัทที่เขียนไว้เมื่อ พ.ศ. 2499 โดยหลักการนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อพื้นฐาน 2 ประการคือ เคารพความเป็นปัจเจกชน * และความยินดีสามประการ
เคารพความเป็นปัจเจกชน
คนเราเกิดมามีความเป็นอิสระ และมีลักษณะเฉพาะจากความสามารถใสการคิด เหตุผลการสร้างสรรค์ และความใฝ่ฝันของตนเองการ "เคารพความเป็นปัจเจกชน" นี้ ฮอนด้าถือว่าต้องรักษาและส่งเสริมแนวความคิดนี้ให้เกิดขึ้นภายในบริษัท โดยให้ความเคารพในความแตกต่างกันแต่ละของบุคคล รวมทั้งให้ความไว้วางใจทุกคนเท่าเทียมกัน ความคิดริเริ่ม
ความคิดริเริ่ม หมายถึง การไม่ผูกมัดกับแนวความคิดที่มีอยู่แล้วแต่เป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์ และนำไปปฏิบัติด้วยความคิดริเริ่มและวิจารณญาณของตนเองโดยตระหนักว่าตนเองจะต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำนั้น ๆ
ความเสมอภาค
ความเสมอภาค หมายถึง ยอมรับว่าแต่ละคนมีความแตกต่าง กัน และให้ความสำคัญในความแตกต่างนั้น และปฏิบัติต่อทุกคน และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทของเราได้ยึดหลักการดังกล่าวนี้ และเปิดโอกาสให้กับทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน เรื่องของเผ่าพันธุ์ เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ พื้นฐานการศึกษา สภาพทางสังคม และสถานะทางเศรษฐกิจของแต่ละคนจะไม่มีอิทธิพลต่อโอกาสของแต่ละคน
ความไว้วางใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของฮอนด้าควรที่จะอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจนั้นเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกชนของแต่ละคน การให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในส่วนที่เขาขาดตกบกพร่อง การยอมรับในสิ่งบกพร่องของตนเองการแบ่งปันความรู้ และการสร้างความจริงใจที่จะทำให้บรรลุถึงความสำเร็จตามความรับผิดชอบของทุกคน
ฮอนด้าประกอบไปด้วยบุคคลที่ทำงานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน โดยแต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับบทบาทของตนเอง และต้องนำเอาปรัชญานี้ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม อันจะเป็นการสนับสนุนให้บริษัทประสบความสำเร็จได้และจากความพยายามนี้พนักงานเองก็สมควรที่จะได้รับการยกย่องด้วยเช่นกัน
ความเชื่อในการเคารพความเป็นปัจเจกชนนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนพนักงานและบุคคลในบริษัทต่างๆ ที่เราติดต่อด้วย
สำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา เราจะต้องกระทำในสิ่งที่เกินความคาดหมายของลูกค้า โดยจะต้องถือว่าการตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญแรกสุดของเรา
ผู้ที่ดำเนินธุรกิจกับฮอนด้า-หุ้นส่วนทางธุรกิจ ,ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดส่งวัตถุดิบ ควรที่จะได้ประสบกับสิ่งดี ๆ แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดริเริ่ม ความเสมอภาค และความไว้วางใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับความสัมพันธ์กับผู้แทนจำหน่าย และผู้จัดส่งวัตถุดิบของเราได้
ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม เราต้องไวต่อการรับรู้ถึงความต้องการของสังคมที่เราทำธุรกิจอยู่รวมทั้งต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย
ความยินดี 3 ประการ
จากความเชื่อในคุณค่าของแต่ละบุคคล ฮอนด้าเชื่อว่าแต่ละคนที่ทำงานกับเรา หรือได้เข้ามาสัมผัสกับเราไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือผ่านทางผลิตภัณฑ์ควรได้รับการแบ่งปันความรู้สึกยินดีกับสิ่งที่ได้ประสบ ซึ่งความรู้สึกนี้จะแสดงออกในรูปของ "ความยินดี 3 ประการ"
เป้าหมายของเรา ก็คือ การสร้างความยินดีผ่านทางธุรกิจของเรา : สำหรับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา (ความยินดีที่ได้ซื้อ) ,สำหรับผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการแก่ลูกค้าของเรา (ความยินดีที่ได้ขาย) และสำหรับผู้ที่มีส่วนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเรา (ความยินดีในการสร้างสรรค์)
การดำเนินธุรกิจของเราจะต้องมุ่งที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของความยิน 3 ประการนี้ ซึ่งจะรวมไปถึงความไว้วางใจของสังคมและผู้ถือหุ้น เชื่อกันว่าที่ฮอนด้าสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้ เนื่องจากการตระหนักและเห็นคุณค่าของ "ความยินดี 3 ประการ "ที่ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

ความยินดีที่ได้ซื้อ
เกิดจากการที่ได้มอบผลิตภัณฑ์หรือได้ให้การบริการที่เหนือความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละราย ความยินดีที่ได้ซื้อมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ไปสู่การขายและการให้บริการ ความยินดีที่ได้ขายและความยินดีในการสร้างสรรค์จะไม่เกิดหากขาดความพึงพอใจของลูกค้า
ความยินดีที่ได้ขาย
เกิดขึ้นเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของฮอนด้าได้พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยมีพื้นฐานของความไว้วางใจร่วมกันจากความสัมพันธ์นี้เองที่ทำให้พนักงานของฮอนด้า ผู้แทนจำหน่ายและผู้จัดส่งสินค้าเกิดความภาคภูมิใจในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการของฮอนด้าต่อลูกค้า
ความยินดีในการสร้างสรรค์
เกิดขึ้นเพื่อพนักงานของฮอนด้า และผู้จัดส่งวัตถุดิบซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา วิศวกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าได้ตระหนักถึงความรู้สึกยินดีของลูกค้า และผู้แทนจำหน่าย ซึ่งแต่เดิมเราจะรู้จักกันว่า เป็น "ความยินดีในการผลิต "(Joy of Producing) ความยินดีในการสร้างสรรค์นี้เกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีเกินกว่าความคาดหมาย และเราได้รับความภูมิใจที่ทำงานได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
หลักของความยินดี 3 ประการ คือ การประสบความสำเร็จในการสร้างความยินดีให้กับสังคมโดยรวม ด้วยการสร้างความยินดีที่ได้ซื้อ ความยินดีที่ได้ขาย และความยินดีในการสร้างสรรค์
เนื่องจากธุรกิจของฮอนด้า คือ การเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายต่อลูกค้า จึงมีผลต่อสังคมในหลายๆ ด้าน ซึ่งบางสิ่งก็จะมีผลในทางบวก เช่น การมอบความสามารถในการเคลื่อนที่ได้แก่บุคคลความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และการที่ฮอนด้าได้สร้างโอกาสในการจ้างงานอย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของเรามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นในหลาย ๆ ด้านอีกด้วย
เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากสังคม จึงจำเป็นที่จะต้องเสนอผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการให้บริการอันเป็นที่ต้องการของสังคมในขณะเดียวกันก็จะต้องทำให้ความไม่พึงประสงค์หรือผลกระทบในทางลบที่มีต่อสังคมเกิดขึ้นน้อยที่สุด
เราเชื่อว่าการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกด้วยความยินดีทั้ง 3 ประการนี้ อย่างจริงใจจะสร้างความยินดีให้กับสังคม และจะทำให้สังคมเกิดความยินดีและต้องการให้ฮอนด้าดำเนินธุรกิจต่อไป
หลักการของฮอนด้า
หลักการของฮอนด้า กำหนดเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินกิจกรรมทั่วโลกไว้ ซึ่งคือ เหตุผลที่ฮอนด้าประกอบธุรกิจ ดังนั้น หลักการของบริษัทฮอนด้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับพนักงานของฮอนด้าจึงเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับพนักงานของฮอนด้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจเหตุผลของการดำรงอยู่ต่อไปฮอนด้า
ในปี พ.ศ. 2499 ได้มีการระบุหลักการของบริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ซึ่งมีถ้อยแถลงเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้วยการรักษามุมมองที่เป็นสากล บริษัทได้ทุ่มเท เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศสำหรับการใช้งาน
แต่ยังคงมีราคาที่ไม่แพง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในปี พ.ศ. 2505 เมื่อฮอนด้าได้ขยายกิจการออกไปสู่ทั่วโลก หลักการของบริษัทได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลานั้น "การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า" ได้ถูกเน้นให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นหัวใจของการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฮอนด้า โดยหลักการได้เขียนไว้ดังต่อไปนี้
"ด้วยการรักษามุมมองที่เป็นสากล เราได้อุทิศตนเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ยังคงมีราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก"
ในปี พ.ศ. 2535 ปรัชญาของฮอนด้าได้กระจายไปสู่บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มฮอนด้า หลักการฉบับภาษาอังกฤษจึงถูกกำหนดให้เป็นหลักการของบริษัทฮอนด้าทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะให้อธิบายแนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลักการเดิมที่เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ถูกปรับปรุงโดยยึดตามภาษาอังกฤษเป็นหลัก "ด้วยการรักษามุมมองที่เป็นสากล เราได้อุทิศตน เพื่อสนองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีเลิศ แต่ยังคงมีราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก"
ขณะที่เรากำลังก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น เราได้รับรู้ถึงมุมมองที่แตกต่างกันจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งในด้านทรัพยากรและความสามารถในการรักษาสิ่งมีชีวิต สำหรับพนักงานของฮอนด้าแล้วมันหมดเวลาที่จะคิดถึงเพียงความก้าวหน้าทางธุรกิจของเราเองเท่านั้นฮอนด้าจะต้องตัดสินใจว่าเราจะอยู่อย่างไรภายใต้ข้อจำกัดนี้ของโลก
เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฮอนด้า กับสิ่งแวดล้อมในโอกาสการฉลองครบรอบ 50 ปี เราจึงถือโอกาสแก้ไขหลักการของบริษัทฮอนด้าใหม่ ดังต่อไปนี้
ด้วยการรักษามุมมองที่เป็นสากล เราได้อุทิศตน เพื่อตอบสนองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด แต่ยังคงมีราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก
ความหมายของหลักการของฮอนด้า
หากพิจารณาองค์ประกอบของหลักการของฮอนด้าดังต่อไปนี้จะทำให้เข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น
การรักษามุมมองที่เป็นสากล
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ฮอนด้าได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ "การรักษามุมมองที่เป็นสากล" ในปัจจุบันฮอนด้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็น 6 ภูมิภาค คือ ญี่ปุ่น อเมริกาเหนือและอเมริกากลาง อเมริกาใต้, ยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา, เอเชีย-โอเชียเนีย และจีน
การเติบโตนี้เป็นผลมาจากความพยายามของพนักงานฮอนด้าทุกๆ คนที่ได้ปรับปรุงคุณภาพงานของตนเองรวมทั้งความมีประสิทธิผลความมีประสิทธิภาพ ความสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม โดยมีมาตรฐานการทำงานที่สูงที่สุดในโลก และปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งและจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้าซึ่งเราทุกคนจะต้องรักษาเจตนารมณ์นี้ เอาไว้
ในขณะเดียวกัน สิ่งสำคัญที่เราทุกคนที่จะต้องตระหนักก็คือ ในการขยายธุรกิจนั้น ฮอนด้าเองก็ได้ก่อให้เกิดผลในทางลบต่อสังคมเช่นกัน โลกของเรากำลังเผชิญกับความกังวลทั่วโลกที่น่าวิตกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การหมดสิ้นไปของแหล่งพลังงานที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้ และการขาดแคลนอาหาร ฮอนด้าต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก โดยการพัฒนาและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของเรา
ในขณะที่ฮอนด้ายังคงรักษาไว้ซึ่ง "การรักษามุมมองที่เป็นสากล" ซึ่งเราได้ทำมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท เราต้องมุ่งความสนใจไปยังการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมด้วย "มุมมองของโลก"
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก
หลักประกันที่ทำให้เราดำรงอยู่ได้ก็คือ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้น เราทุกคนในทุกตำแหน่งจะต้องทำให้ดีที่สุดที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจ และแม้กระทั่งเกินความคาดหวังของลูกค้าทั่วโลก
"ความพึงพอใจของลูกค้า" ไม่ใช่แต่เพียงการทำตามความต้องการเฉพาะอย่างของลูกค้าของเราเท่านั้นแต่เราจะต้องทำให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าของเราและคาดเดาถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าของเราอีกกด้วย เราจุต้องมีเครื่องรับทีไวมากเพื่อรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด แต่ยังคงมีราคาที่เหมาะสม
ฮอนด้ามุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าเงิน โดยเริ่มที่จากมุ่งมั่นในการพัฒนาและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุด ผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยรวมเอาความคาดหวังของลูกค้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และความมีประสิทธิสูง โดยการขายและการให้บริการจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความยินดีและความพึงพอใจให้กับลูกค้า
เรายังจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์ของเราในราคาที่เหมาะสมอีกด้วยไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะดีอย่างไร ถ้าหากลูกค้าไม่เชื่อว่ามันมีคุณค่าแล้วเขาก็จะไม่ซื้อไปใช้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีราคาที่เหมาะสมเราจะต้องใช้วัตถุดิบอย่างประสิทธิภาพรวมถึงการออกแบบการผลิตการตลาดการจัดจำหน่ายและการให้บริการที่มีประสิทธิผลสูงและด้านอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา
เป้าหมาย 2 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด และราคาที่เหมาะสม มักจะมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างไรก็ตามเราต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายทั้ง 2 ประการ ความก้าวหน้าที่แท้จริงจะมาจากการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ประการให้ได้พร้อมกัน
เราได้อุทิศตน
สิ่งที่จะทำให้ฮอนด้าประสบความสำเร็จได้ ก็คือ พนักงานจะต้องรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน การใช้คำว่า "เรา" แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพนักงานแต่ละคนที่มีส่วนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ฮอนด้าพนักงานแต่ละคนมีส่วนช่วยกันดำเนินธุรกิจของบริษัท
คำว่า "เรา" แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของคนแต่ละคนที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน พร้อมไปกับที่มีความพยายามทำความเข้าใจงานที่อยู่ในความรับผิดชอบไปด้วยซึ่งจะทำให้เห็นถึงความไว้วางใจระหว่างพนักงานด้วยกันเอง
การใช้คำว่า "อุทิศตน" แสดงให้เห็นถึง ความยินดีที่ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าแก่การอุทิศตน
นโยบายการจัดการของฮอนด้า ฮอนด้าได้กำหนดนโยบายการจัดการไว้ 5 ประการ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับพนักงานที่จะนำไปปฏิบัติตามความรับผิดชอบประจำวันนโยบายการจัดการเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเอาปรัชญาและหลักการของบริษัทไปใช้ในทางปฏิบัติ
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารนั้นมีความรับผิดชอบไม่ใช่แต่เพียงปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้เท่านั้นแต่จะยังต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติตามได้อีกด้วย
พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้นำนโยบายนี้ไปปฏิบัติการให้อิสระแก่พนักงานในการค้นหาวิถีทางที่ดีกว่า หรือ "วิญญาณแห่งความท้าทาย" และความจริงใจต่อกัน ถือ เป็นวัฒนธรรมของบริษัทฮอนด้า
นโยบายการจัดการดั้งเดิมของบริษัท ได้แก่ ก้าวไปด้วยความทะเยอทะยาน และความกระฉับกระเฉงเสมอ เคารพหลักทฤษฎีที่มีเหตุผล พัฒนาความคิดใหม่ ๆ และใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สนุกกับงานของตนเอง และสร้างบรรยากาศในการทำงานให้สดใสอยู่เสมอ พยายามปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกันอยู่เสมอ ใส่ใจต่อคุณค่าของการวิจัยและทุ่มเทในการทำงานให้สำเร็จ
สืบเนื่องจากการปรับปรุงปรัชญาและหลักการของฮอนด้านโยบายการจัดการจึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขตามไปด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจน จนในที่สุด นโยบายปัจจุบันจึงเปลี่ยนจาก "สนุกกับงานของตนเอง และสร้างบรรยากาศในการทำงานให้สดใสอยู่เสมอ" มาเป็น "สนุกกับงานของตน และสนับสนุกการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่" ดังนั้น นโยบายการจัดการใหม่ คือ ก้าวไปด้วยความทะเยอทะยาน และความกระฉับกระเฉงเสมอ เคารพหลักทฤษฎี มีเหตุผล พัฒนาความคิดใหม่ ๆ และใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สนุกกับงานของตนเอง และสนับสนุนการการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ พยายามปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกันอยู่เสมอ ใส่ใจต่อคุณค่าของการวิจัยและทุ่มเทในการทำงานให้สำเร็จ
ก้าวไปด้วยความทะเยอทะยานและความกระฉับกระเฉงเสมอ ฮอนด้าได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่เสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความฝันของสาธารณชนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เรายังต้องการจะคงความเป็นบริษัทที่มีความฝันและมีความกระฉับกระเฉง
ความฝัน หรือ ความทะเยอทะยาน คือ แรงกระตุ้นที่ทำให้เราเกิดแรงจูงใจขึ้น มันสามารถที่จะจูงใจเราได้ตลอดชีวิตมันทำให้เราค้นหาความท้าทายและไม่กลัวที่จะล้มเหลว การที่จะทำให้ความฝันเป็นความจิรงได้จะต้องเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ให้ได้ การทำให้ความฝันเป็นจริงเป็นสิ่งท้าทายตัวเราเอง และรวมถึงผู้อื่นที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา เมื่อเราสามารถทำให้ความฝันเป็นความจริงได้ เราก็จะรับรู้ถึงความรู้สึกของความสำเร็จอย่างแท้จริงได้
ความกระฉับกระเฉงนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอายุแต่ความกระฉับกระเฉง คือ วิญญาณที่สามารถอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นความมุ่งมั่นที่มีต่ออุดมคติอย่างจริงใจ มันเป็นการเรียนรู้ที่บริสุทธิ์และเปิดกว้าง มันจะไม่ได้ถูกทำให้ลดลง และไม่ยึดติดอยู่กับนิสัยหรือระเบียบแบบแผนเดิมๆ แต่มันจะเป็นการค้นคว้าเพื่อที่จะเป็นหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด มันเป็นการท้าทายต่อสิ่งที่เผชิญหน้าชัดเจนและพร้อมรับความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นวิญญาณที่ท้าทาย
ฮอนด้าต้องการรักษาระดับเป็นบริษัทที่อยู่ในระดับแนวหน้าดังนั้นเราจะต้องลงมือปฏิบัติก่อนหน้าที่บริษัทคู่แข่งของเราจะลงมือและทำในสิ่งที่ท้าทายซึ่งบางครั้งอาจจะเสี่ยง พนักงานแต่ละคนต้องทำงานด้วยความทะเยอทะยานและความกระฉับกระเฉง หรือวิญญาณแห่งความท้าทายแผนที่สำนักงานHONDA

โซอิชิโร ฮอนด้า

โซอิชิโร ฮอนด้า
บุคคลซึ่งเป็น ตำนานฮอนด้า และสร้าง ประวัติฮอนด้า ให้ทั่วโลกได้รู้จักจนถึงทุกวันนี้